y
s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 28.5.2023
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "בהעלותך" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
05:45
(הודו)
06:15  07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
07:00
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 19:35 19:35 19:00 13:30  
ערבית 20:10 20:10 20:45 21:00
ערבית בניין 2 שכונה חדשה 21:00
שבת פרשת "בהעלותך"
מנחה בספרדי 13:20
מנין מוקדם 17:55, הדלקת נרות לא לפני 18:15
הדלקת נרות 19:21
מנחה וקבלת שבת 19:28
שקיעה 19:48
צאת שבת 20:25
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
08:00 08:30 08:25 08:15 04:55
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30    
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:15 18:00
ערבית צאת שבת 20:25 20:25 20:20 20:25 20:25

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: ידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)