s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 25.9.2022
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
לו"ז חגי תשרי של הרב ניתן להוריד כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "וילך - שובה" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבא ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיב יוחאי
שחרית 06:00
05:45
(הודו)
06:15  07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 18:15 18:15 18:30 13:30  
ערבית 19:30
22:10
18:50 22:00 21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור

שבת פרשת "וילך - שובה"
מנחה בספרדי 13:20
מנין מוקדם 17:05
הדלת נרות לא לפני 17:25
הדלקת נרות 18:06
מנחה וקבלת שבת כ 7 דקות לאחר הדלקת נרות
שקיעה 18:31
צאת שבת 19:02
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 05:50
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30  
מנחה קטנה 16:30 16:25 16:20 16:25 16:15
דרשת שבת שובה 16:15 בית כנסת מרכזי
ערבית צאת שבת 19:02 19:02 18:57 19:02 19:02

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)