s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 29.1.2023
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "בשלח" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 05:55
ר"ח 05:45
05:45
(הודו)
06:15  07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
06:20
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 17:05 17:05   13:30  
ערבית 19:30 17:35 20:45 21:00

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)