s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 14.5.2022
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "בחוקותי" )
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי
אשכנז
אבן ארי
ותיקין
נתיב יוחאי
שחרית
* ימי ב' וה' ב05:55
**"רבי ישמעאל"
***יום ו'
06:00*
07:05**
08:00
05:45 (הודו) 06:15
***06:45
07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
06:30
מנחה 19:25 19:24 19:00 13:30  
ערבית 20:15 19:59 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "בחוקותי"
מנחה בספרדי 13:20
מנין מוקדם 17:50
הדלת נרות לא לפני 18:10
הדלקת נרות 19:13
מנחה וקבלת שבת כ 7 דקות לאחר הדלקת נרות
שקיעה 19:40
צאת השבת 20:16
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 05:00
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30  
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:15 18:00
ערבית מוצ"ש 20:16 20:16 20:11 20:16 20:16

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.
במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)