s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 04.12.2022
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "וישלח" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
05:45
(הודו)
06:15  07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 16:30 16:27   13:30  
ערבית 19:30 17:02 20:45 21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "וישלח"
מנחה בספרדי 13:20
הדלקת נרות 16:15
מנחה וקבלת שבת כ7 דקות לאחר הדלקת נרות
שקיעה 16:43
צאת שבת 17:16
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:15 08:25 08:15 05:50
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:20 12:45 13:30   13:15
מנחה קטנה 16:00 16:00 16:00 16:15 16:00
ערבית צאת שבת 17:16 17:16 17:11 17:16 17:16

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)