y
s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 25.9.2023
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני סוכות )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
5:45
(הודו)
06:15  07:30 לפי הלו"ז התלוי בבית הכנסת 06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 18:25 18:17 20:45 13:30  
ערבית 19:30
18:57
22:00  
ערבית בניין 2 שכונה חדשה 21:00
סוכות
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.

הדלקת נרות 18:07
מנחה וערבית חג 18:15
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 05:55
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30
שיעור לכל הציבור 17:00
מנחה קטנה 17:45 17:45 17:45 17:45 18:00  
שקיעה 18:33
ערבית מוצ"ש 19:04 19:04 18:59 19:04 19:04  
זמני תפילות חגי תשרי
לו"ז חגי תשרי של הרב ניתן להוריד כאן.

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: ידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)