y
s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 26.11.2023
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "וישלח" )
  מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי אשכנז אבן ארי ותיקין נתיבי יוחאי
שחרית 06:00
ר"ח 05:45
5:45
(הודו)
06:15  07:30 לפי הלו"ז התלוי בבית הכנסת 06:30
ימי ב' וה'
05:55
07:05
"רבי ישמעאל"
ראש חודש
 05:40
יום ו'
06:45
08:00 ר"ח  ותענית 
06:00
מנחה 16:30 16:24 אין 13:30  
ערבית 19:30 17:04
20:45  
ערבית בניין 2 שכונה חדשה 21:00
שבת פרשת "וישלח"
מנחה בספרדי 13:20
הדלקת נרות 16:15
מנחה וקבלת שבת 16:22, ספרדי 16:18
שקיעה 16:42
צאת שבת 17:15
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי
אשכנז
נתיבי יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
08:00
(הודו)
08:15 08:25 08:15 05:40
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:20 12:45 13:30    
מנחה קטנה 16:00 16:00 16:15 16:00 16:00
ערבית צאת שבת 17:15 17:15 17:10 17:15 17:15

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן.
ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)