s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 27.6.2022
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "חקת")
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי
אשכנז
אבן ארי
ותיקין
נתיב יוחאי
שחרית
* ימי ב' וה' ב05:55
**"רבי ישמעאל"
***יום ו'
06:00*
07:05**
08:00
05:45 (הודו) 06:15
***06:45
07:30 הודו 06:15
עמידה 06:35
06:30
מנחה 19:45 19:41 19:00 13:30  
ערבית 20:20 20:15 20:45   21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "חקת"
מנחה בספרדי 13:20
מנין מוקדם 18:00
הדלת נרות לא לפני 18:20
הדלקת נרות 19:30
מנחה וקבלת שבת כ 7 דקות לאחר הדלקת נרות
שקיעה 19:56
צאת שבת 20:33
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין מפשחת פרבקר
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 05:00
(בית כנסת החדש)
08:45
מנחה גדולה 13:15 13:15 13:30    
מנחה קטנה 18:00 18:00 18:15 18:30 18:00 18:30
ערבית צאת שבת 20:33 20:33 20:28 20:33 20:33  

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)