s

לעילוי נשמת אשתי ברוריה ז"ל בת ברוך ושלומית הרץ יבלח"א

נושא:

זמני תפילות
מעודכן נכון 15.1.2022
ניתן להוריד את קובץ של הרב כאן.
ימי חול
(שבוע לפני שבת "יתרו" )
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי
תחילת זמן טלית/תפילין ['משיכיר'] 05:46
שחרית
* ימי ב' וה' ב05:55
**"רבי ישמעאל"
***יום ו'
06:00*
07:05**
08:00
05:45 (הודו) 06:15
***06:45
07:30 06:30
שחרית ראש חודש 05:45
07:00
08:00
05:40 07:30
מנחה 16:55 16:55   13:30
ערבית 19:30 17:25 20:45 21:00
בימי ד' בשעה 21:20 בבית שבו מתקיים שיעור
שבת פרשת "יתרו"
מנחה בספרדי/ירושלמי 13:15
כניסת שבת 16:43
שקיעה 17:11
צאת השבת 17:44
מנחה וקבלת שבת כ-7 דקות לאחר כניסת שבת
מרכזי ספרדי/ירושלמי חדש אבן ארי נתיב יוחאי ותיקין
שחרית 06:30
08:10
06:00
08:00
08:30 08:25 08:15 06:00
(בית כנסת החדש)
מנחה גדולה 12:45 12:45 13:30  
מנחה קטנה 16:00 16:00 16:15 16:00 16:00
ערבית מוצ"ש 17:44 17:44 17:39 17:44 17:44

בנייה ותחזוקה של האתר: אלכסנדר אבידן. ט.ל.ח.

במידה ויש שאלות או טעות במידע, בבקשה לשלוח לי מייל: alex@avidan.co.il או וואטסאפ (050-8573108)